โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนบม ต.เมืองเก่า

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนบม 

วิสัยทัศน์ 
 
 เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิชั้นนำที่ ได้มาตรฐาน  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
 มุ่งสู่พฤติกรรมอันพึงประสงค์ แบบพอเพียง
 
 
พันธกิจ 
 
              1.ให้บริการแบบองค์รวม อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน ตามหลักวิชาการด้วยความเสมอภาค
                  2.เสริมสร้างสุขภาพประชาชน โดยชุมชนร่วมตัดสินใจ
                  3.พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กร                   
                  4.พัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนสู่พฤติกรรม อันพึงประสงค์
 

      

Advertising Zone    Close
 
Online:  2
Visits:  6,690
Today:  8
PageView/Month:  81

ยังไม่ได้ลงทะเบียน

เว็บไซต์นี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์กับ Siam2Web.com